پایان من ...دست های تو بود درخت!که کندند و بردند ...بی لانه دیگر کجا آشیانه ی عشقی؟

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۸:۲۷
پایان من ...دست های تو بود درخت!که کندند و بردند ...بی لانه دیگر کجا آشیانه ی عشقی؟
۹۷/۰۲/۰۶ وجمعه روز یاد آوری عشق هایی ست که ...هرگز نمی توانیم فراموش کنیم . ۹۷/۰۲/۰۴ پایان من ...دست های تو بود درخت!که کندند و...
پایان من ...دست های تو بود درخت!که کندند و بردند ...بی لانه دیگر کجا آشیانه ی عشقی؟ اتفاقا دوست دارم اینجارا انی بخوانند که ...ادبیات را دوست ندارند! وبرای ازدواج پول نداشتم...
ایده خانه‌های نوساز کالیفرنیا به صفحه‌های خورشیدی مجهز می‌شوند پایان من …دست های تو بود درخت!که کندند و بردند …بی لانه دیگر کجا آشیانه ی عشقی؟ تودلگشایی کن زندگیی...
بود درخت!که کندند و بردند ...بی لانه دیگر کجا آشیانه ی عشقی؟ در اشتیاق روی پدر ... من هم شهید هستم ... جانی که فدای عشق تو شد ' حسین(ع)' ...دیگر قسم به حضرت عباس(ع) رانمی...
پایان من ...دست های تو بود درخت!که کندند و بردند ...بی لانه دیگر کجا آشیانه ی عشقی؟ اتفاقا دوست دارم اینجارا انی بخوانند که...
و روز یاد آوری عشق هایی ست که ...هرگز نمی توانیم فراموش کنیم . پایان من ...دست های تو بود درخت!که کندند و بردند ...بی لانه دیگر کجا آشیانه ی عشقی؟ در اشتیاق...
پایان من ...دست های تو بود درخت!که کندند و بردند ...بی لانه دیگر کجا آشیانه ی...

خوش آمدید

بستن