بهترین ها

۹۷/۰۲/۰۶ وجمعه روز یاد آوری عشق هایی ست که ...هرگز نمی توانیم فراموش کنیم . ۹۷/۰۲/۰۴ پایان من ...دست های تو بود درخت!که کندند و...
پایان من ...دست های تو بود درخت!که کندند و بردند ...بی لانه دیگر کجا آشیانه ی عشقی؟ اتفاقا دوست دارم اینجارا انی بخوانند که ...ادبیات را دوست ندارند! وبرای ازدواج پول نداشتم...

نکات قواعدی درس8 عربی هفتم - پریک

ایده خانه‌های نوساز کالیفرنیا به صفحه‌های خورشیدی مجهز می‌شوند پایان من …دست های تو بود درخت!که کندند و بردند …بی لانه دیگر کجا آشیانه ی عشقی؟ تودلگشایی کن زندگیی...
بود درخت!که کندند و بردند ...بی لانه دیگر کجا آشیانه ی عشقی؟ در اشتیاق روی پدر ... من هم شهید هستم ... جانی که فدای عشق تو شد ' حسین(ع)' ...دیگر قسم به حضرت عباس(ع) رانمی...
پایان من ...دست های تو بود درخت!که کندند و بردند ...بی لانه دیگر کجا آشیانه ی عشقی؟ اتفاقا دوست دارم اینجارا انی بخوانند که...
و روز یاد آوری عشق هایی ست که ...هرگز نمی توانیم فراموش کنیم . پایان من ...دست های تو بود درخت!که کندند و بردند ...بی لانه دیگر کجا آشیانه ی عشقی؟ در اشتیاق...
پایان من ...دست های تو بود درخت!که کندند و بردند ...بی لانه دیگر کجا آشیانه ی...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: بهترین ها

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com